Wstęp

Bertelsmann Stiftung jako operator witryny internetowej jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jej użytkowników. Nasze dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej witryny internetowej, osoby do kontaktu w kwestiach przetwarzania danych osobowych są wymienione bezpośrednio w tej polityce prywatności. Bertelsmann Stiftung bardzo poważnie podchodzi do ochrony prywatności i prywatnych danych. Gromadzimy, zapisujemy i wykorzystujemy dane osobowe tylko zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz stosowanymi przepisami prawa o ochronie danych, w szczególności europejskim rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i krajowymi przepisami o ochronie danych. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje, w jakim zakresie i do jakiego celu przetwarzane są dane osobowe związane z korzystaniem z witryny internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to wszystkie informacje dotyczące tożsamości, jak na przykład nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji. Informacje, których nie można powiązać z tożsamością (na przykład dane statystyczne, związane z liczbą użytkowników witryny internetowej), nie są natomiast traktowane jako informacje osobowe. Z naszej witryny internetowej można zasadniczo korzystać bez ujawniania tożsamości oraz podawania danych osobowych. Rejestrujemy jedynie ogólne informacje o wizytach w naszej witrynie internetowej. W przypadku niektórych oferowanych usług są jednak gromadzone dane osobowe. Te dane są przez nas przetwarzane zasadniczo tylko do celów korzystania z tej witryny internetowej, w szczególności do udostępniania potrzebnych informacji. Podczas gromadzenia danych osobowych obowiązkowe jest tylko podanie wymaganych danych. Ponadto konieczne może być podanie innych dobrowolnych informacji. O konkretnych szczegółach poinformujemy w odpowiednim punkcie niniejszej polityki prywatności. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych nie następuje w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

Przetwarzanie informacji osobowych

Te informacje są zapisywane przez na serwerach zabezpieczonych w szczególny sposób w Unii Europejskiej. Są ono zabezpieczone przez środki techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikowaniem lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do danych ma tylko kilka uprawnionych osób. Są one odpowiedzialne za obsługę techniczną, handlową lub redakcyjną serwerów. Mimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszystkimi niebezpieczeństwami nie jest jednak możliwa. Dane osobowe są przesyłane w sposób szyfrowany przez Internet. Do przesyłania danych stosujemy szyfrowanie SSL (Secure Socken Layer).

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Informacje osobowe wykorzystujemy zasadniczo tylko do realizacji świadczeń wybranych przez użytkowników. Jeżeli w ramach świadczenia usług przez nas korzystamy ze współpracy z zewnętrznymi usługodawcami, to mają oni dostęp do danych wyłącznie w celu świadczenia usług. Przez środki techniczne i organizacyjne zapewniamy przestrzeganie wytycznych z zakresu prawa o ochronie danych oraz zobowiązujemy do tego również naszych usługodawców. Ponadto nie przekazujemy danych osobom trzecim bez jednoznacznej zgodny, w szczególności nie do celów reklamowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się tylko po udzieleniu zgody na przekazywanie danych przez użytkownika lub jeżeli na podstawie przepisów prawa i/lub rozporządzeń ustawowych bądź sądowych jesteśmy do tego uprawnienie lub zobowiązani. Może to dotyczyć w szczególności udzielania informacji w związku z postępowaniem karnym, ochroną przed niebezpieczeństwami lub wykorzystania praw do własności intelektualnej.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskujemy zgodę użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to wymagane w celu realizacji umowy lub w ramach stosunku zbliżonego do umownego, podstawą prawnych przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi kolejny art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do zachowania prawnie uzasadnionego interesu naszej fundacji lub podmiotu trzeciego, a interesy, prawa podstawowe i swobody podstawowe użytkownika nie wymagają ochrony danych osobowych. W ramach niniejszej polityki prywatności informujemy zawsze, na jakiej podstawie prawnej oparte jest przetwarzanie danych osobowych.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Usuwamy lub blokujemy dane osobowe zasadniczo zawsze wtedy, gdy ustaje cel przechowywania. Zapisywanie może jednak występować ponadto, jeżeli jest przewidziane przez wytyczne prawne, którym podlegamy, na przykład w odniesieniu do ustawowych obowiązków przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuwamy lub blokujemy dane osobowe po zakończeniu obowiązywania odpowiednich wytycznych.

Korzystanie z naszej witryny internetowej

Stosowanie plików cookie

Na naszej witrynie internetowej stosowane są ‒ jak na wielu stronach internetowych ‒ pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze, w których przechowywane są określone ustawienia i dane, jakie wymieniamy z witryną internetową przez przeglądarkę. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której został wysłany oraz informacje o wieku pliku cookie i identyfikacyjny znak alfanumeryczny. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie komputera użytkownika oraz natychmiastowe udostępnienie ewentualnych ustawień wstępnych. Pliki cookie pomagają nam w poprawie witryny internetowej oraz zaoferowaniu serwisu lepszego i jeszcze bardziej dostosowanego do użytkownika. Stanowi to również nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Stosowane przez nas pliki cookie to tak zwane sesyjne pliki cookie, które po zakończeniu sesji przeglądarki są automatycznie ponownie usuwane. W pojedynczych przypadkach mogą być wykorzystywane również pliki cookie z dłuższym okresem przechowywania, aby jeszcze uwzględnić ustawienia wstępne i preferencje użytkownika również przy następnej wizycie naszej witryny internetowej. Większość przeglądarek ma ustawienia automatycznie akceptujące pliki cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby przekazywała informację o przesłaniu pliku cookie. Ponadto istnieje możliwość ręcznego usunięcia już zapisanych plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zapisywania plików cookie lub usunięcia wymaganych pików cookie korzystanie z naszej witryny internetowej może być ograniczone lub całkowicie uniemożliwione.

Analityczne pliki cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, które na podstawie technologii firmy etracker GmbH umożliwiają analizę zachowania użytkownika, tzw. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie gromadzą i zapisują następujące dane: – częstotliwość wejścia na stronę – terminy wyszukiwania – korzystanie z funkcji strony internetowej – skrócony adres IP – data i godzina zapytania – status dostępu / kod statusu HTTP – poszczególna przesłana ilość danych – strona internetowa, z której pochodzi żądanie – przeglądarka – system operacyjny i jego interfejs – język i wersja oprogramowania przeglądarki Dane użytkownika, w szczególności też adresy IP, dane urządzeń i domen użytkownika, są zapisywane tylko w formie skróconej lub szyfrowanej, co uniemożliwia identyfikowanie poszczególnych użytkowników. Zgromadzone dane nie są nigdy łączone z innymi zasobami danych, np. w celu powiązania z osobą. Skrócenie adresu IP następuje w najwcześniejszym możliwym momencie i standardowo w sposób zautomatyzowany, a użytkownik nie musi wykonywać żadnych specjalnych modyfikacji ani konfiguracji. Analityczne pliki cookie wykorzystujemy do poprawienia jakości naszych witryn online i ich treści oraz do zoptymalizowania, a także sprawdzania oraz poprawiania zasięgu i możliwości wyszukiwania naszych witryn internetowych. Te cele uzasadniają jednocześnie prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu podstawy prawnej dla przetwarzania na podst. art. 6 ust. 1 RODO. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw dla gromadzenia i zapisywania danych przez analityczne pliki cookie ze skutkiem na przyszłość. Łącze do sprzeciwu: Wykluczenie z zapisywania danych

Komunikacja z nami

Można z nami kontaktować się w różny sposób, między innymi przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Ponadto chętnie przekazujemy informacje o różnych tematach drogą mailową za pośrednictwem newslettera.

Korzystanie z YouTube

W naszej witrynie internetowej wstawione są filmy, do odtwarzania których można korzystać z wtyczki usługi YouTube („YouTube”), zarządzanej przez Google. Operatorem usługi jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po przejściu na stronę w naszej witrynie internetowej, na której wstawiony jest film, nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informację, które strony z naszej witryny internetowej odwiedził użytkownik. Zalogowanie się na swoje konto YouTube umożliwia witrynie YouTube przyporządkowanie sposobu poruszania się po Internecie do osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkownika znajduje się w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, która obowiązuje również dla YouTube. Korzystamy z YouTube, aby prezentować filmy oraz przekazywać w ten sposób więcej informacji o nas i o naszych projektach; na tym polega jednocześnie prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prawa użytkownika i kontakt

Bertelsmann Stiftung przywiązuje dużą wagę do tego, aby przetwarzanie danych osobowych objaśnić w sposób jak najbardziej przejrzysty oraz informować użytkowników również o przysługujących im prawach. Jeżeli potrzebne są dokładniejsze informacje lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, można w każdej chwili zgłosić się do nas, abyśmy zajęli się tą sprawą.

Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych użytkownikowi przysługuje wiele praw. Przede wszystkim jest to obszerne prawo do informacji, ewentualnie można zażądać sprostowania i/lub usunięcia bądź zablokowania danych osobowych. Można również zażądać ograniczenia przetwarzania danych, użytkownik ma również prawo do sprzeciwu. W odniesieniu do przekazywanych nam danych osobowych przysługuje ponadto prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z jakiegokolwiek ze swoich praw i/lub uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zwrócić się do naszych pracowników przez formularz kontaktowy. Ewentualnie można też zwracać się do naszego inspektora ochrony danych.

Odwołanie zgody i sprzeciw

Udzieloną zgodę można w każdej chwili dowolnie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania następującego na podstawie zgody do momentu wycofania. Osobami do kontaktu są również nasi pracownicy za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz nasz inspektor danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie opiera się na zgodzie, lecz następuje w związku z inną podstawą prawną, można sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Sprzeciw powoduje sprawdzenie i ewentualnie zakończenie przetwarzania danych. Użytkownik zostanie poinformowany o efekcie sprawdzenia i otrzyma ‒ o ile przetwarzanie danych ma być kontynuowane mimo to ‒ od nas więcej informacji, dlaczego przetwarzanie danych jest dozwolone.

Inspektor ochrony danych i kontakt

Wyznaczyliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych, który pomaga nam w kwestiach prawnych dotyczących ochrony danych. Można do niego zwracać się bezpośrednio. W przypadku pytań dotyczących postępowania przez nas z danymi osobowymi lub innych informacji na temat prawa o ochronie danych do dyspozycji jest nasz inspektor ochrony danych wraz z zespołem: RA dr Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld Telefon: 0521 / 96535-812 E-mail:datenschutz@bertelsmann-stiftung.de Osobisty kontakt z naszym inspektorem ochrony danych drogą mailową jest możliwy pod adresem sebastian.meyer@brandi.net.

Reklamacje

Jeżeli zdaniem użytkownika jego dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z niniejszą polityką prywatności lub stosowanymi przepisami o ochronie danych, można złożyć reklamację do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych sprawdzić sprawę i poinformuje o wyniku kontroli. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji w organie nadzoru.

Więcej informacji i zmiany

Łącza do innych stron internetowych

W naszej witrynie internetowej mogą znajdować się łącza do innych stron internetowych. Te łącza są z reguły oznaczone jako takie. Nie mamy wpływu na to, w jakim zakresie na zlinkowanych stronach internetowych przestrzegane są przepisy o ochronie danych. Zalecamy więc uzyskanie informacji na temat polityk prywatności poszczególnych innych stron internetowych.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Wersja niniejszej polityki prywatności jest wskazana przez podanie danych (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Zmiana następuje w szczególności w przypadku modyfikacji technicznych witryny internetowej lub po zmianie wytycznych prawa o ochronie danych. Aktualna w danej chwili wersję polityki prywatności można zawsze sprawdzić bezpośrednio w witrynie internetowej. Zalecamy regularne dowiadywanie się o zmianach niniejszej polityki prywatności. Wersja niniejszej polityki prywatności: maj 2018

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o MYSKILLS lub zadać pytanie, wystarczy zgłosić się do:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Osoba odpowiedzialna za treść: Gunvald Herdin