تست MYSKILLS چگونه انجام می شود؟

در آغازِ MYSKILLS به شما توضیح داده می شود که در هنگام تست باید به چه چیز توجه کنید. در طول تست، ویدیوها و عکس هایی را می بینید که وضعیت های نمونه عملی را نشان می دهند. برای این منظور، وظایفی که شبیه وظایفی هستند که در یک شرکت ممکن است دریافت کنید، به شما محول می شود. وظایف آسان و وظایف سخت وجود دارد. در پاسخگویی به پرسشها، کاملا عادی است که شما پاسخ همه پرسش ها را ندهید. MYSKILLS به بخش های جداگانه تقسیم شده است که مجموع آنها یک شغل را تشکیل می دهد.

تماس

اگر درباره MYSKILLS بیشتر می خواهید بدانید یا پرسش هایی دارید، با نشانی زیر تماس بگیرید:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

متخصص ارشد: Gunvald Herdin