کارجویان

MYSKILLS یک فرایند کامپیوتری است که با آن می توانید نشان دهید که چه توانایی های حرفه ای را دارید. از طریق وظایف عمل-محور، تجارب قبلی شما با MYSKILLS مورد بررسی قرار می گیرند. با نتیجه شما، مشاور شما در مرکز کار یا در آژانس کار می تواند یک موقعیت شغلی مناسب را برای شما پیدا کند. یا او می تواند به شما کمک کند تعیین صلاحیت خود را گسترش دهید.

MYSKILLS چگونه کار می کند؟

تماس

اگر درباره MYSKILLS بیشتر می خواهید بدانید یا پرسش هایی دارید، با نشانی زیر تماس بگیرید:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

متخصص ارشد: Gunvald Herdin